مقاله بررسی رعایت استانداردهای بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رعایت استانداردهای بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت محیط
مقاله عفونت بیمارستانی
مقاله بیمارستان
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پوررابری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خالویی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نخعی نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: نورمرادی حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت های بیمارستانی یکی از مهمترین معضلات در بیمارستان ها هستند. به علت نقش مهم عوامل محیطی در ایجاد این عفونت ها، رعایت کردن استانداردهای بهداشت محیط در کاهش آنها اهمیت ویژه ای دارند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت رعایت استانداردهای بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
روش کار: این بررسی به صورت توصیفی و مقطعی انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل چهار بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به روش مصاحبه و مشاهده بخش ها جمع آوری شدند و بر اساس نمرات کسب شده در بخش ها و بیمارستان های مختلف وضعیت رعایت استانداردهای بهداشت محیط در سه گروه، وضعیت مطلوب، نسبتا مطلوب (متوسط) و نامطلوب دسته بندی شدند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار وضعیت رعایت استانداردهای بهداشت محیط در بیمارستان های مورد مطالعه ۸۰٫۱±۱۰٫۹ بود. ۲۵ درصد از بیمارستان ها و ۳۹٫۷ درصد از کل بخش ها، وضعیت مطلوبی را از نظر رعایت استانداردهای بهداشت محیط داشتند. ۴۴٫۴۵ درصد بخش های ویژه، ۴۵٫۷ درصد بخش های درمانی، ۳۱٫۲۵ درصد بخش های پشتیبانی و ۲۵ درصد بخش های تشخیصی از نظر بهداشت محیط، وضعیت مطلوبی داشتند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد وضیعت رعایت استانداردهای بهداشت محیط در درصد زیادی از بیمارستان های آموزشی مطلوب نمی باشد. این وضعیت نامناسب بهداشت محیط می تواند سبب ایجاد و گسترش عفونت های بیمارستانی شود. بنابراین تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت بهداشت محیط در این بیمارستان ها ضروری است.