مقاله بررسی رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله رضایت شغلی
مقاله بیمارستان
مقاله هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستانه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موصلی لطف اله
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: برومند عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: دادی پور سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: بیضایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پیشکاری رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: نظری مسلمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه نظام سلامت با چالش پایین بودن یا عدم رضایت شغلی پرستاران روبه رو است. عدم رضایت پرستاران که به عنوان عمده ترین بخش نیروی انسانی می باشند، می تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات، ترک خدمت و غیب از کار شود. در مطالعه حاضر، رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، تعداد ۲۵۰ نفر پرستار از ۱۴ بخش درمانی سه بیمارستان آموزشی به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رضایت سنجی سازمان جهانی بهداشت استفاده گردید که علاوه بر اطلاعات دموگرافیک دارای ۳۶ سوال در زمینه ابعاد مختلف شغلی، ارتباط و همکاری، مدیریتی و حقوق و امکانات بر مبنای طیف لیکرت بود. داده ها با نرم افزار SPSS 16 و استفاده از شاخص های توصیفی و تحلیلی مانند ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: رضایت کلی پرستاران از شغل خود در حد متوسط (۳٫۱۸±۰٫۵۴) بود. میانگین رضایت پرستاران از ابعاد مورد بررسی به ترتیب در بعد ارتباط و همکاری ۳٫۴۲±۰٫۶، بعد شغلی ۳٫۳۵±.۶، بعد مدیریتی ۲٫۶۳±.۸۳ و بعد حقوق و امکانات ۲٫۳۴±۰٫۷۶ بود. همچنین، ارتباط هر یک از ابعاد ذکر شده با میزان رضایت کل بر اساس ضریب همبستگی به ترتیب در بعد شغلی (r=0.94)، مدیریتی (r=0.79)، ارتباط و همکاری (r=0.78)، و حقوق و امکانات (r=0.63) بود (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند با بیان ابعاد مرتبط بر روی رضایت شغلی پرستاران به مدیران این بیمارستان ها در مدیریت بهتر بیمارستان کمک کنند. اتخاذ ساز و کارهایی از قبیل کاستن از عوامل تنش زای حرفه ای، بهبود شیوه های مدیریتی و عادلانه نمودن سیستم های پرداخت می تواند مفید باشد.