مقاله بررسی رضایت جنسی و خشنودی زناشویی پس از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول تیر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رضایت جنسی و خشنودی زناشویی پس از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پس از زایمان
مقاله خشنودی زناشویی
مقاله رضایت جنسی
مقاله نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلمکانی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: درمحمدی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مسائل جنسی از لحاظ اهمیت، جزء مسائل درجه اول زندگی زناشویی هستند و سازگاری در روابط جنسی زوجین از مهمترین دلایل موفقیت زندگی زناشویی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رضایت جنسی و خشنودی زناشویی پس از زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه تک گروهه توصیفی- مقطعی در سال ۸۹-۱۳۸۸ بر روی ۱۰۵ زن نخست زای مراجعه کننده به واحد واکسیناسیون مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه رضایت جنسی و پرسشنامه خشنودی زناشویی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۴٫۵) و آزمون های آماری دقیق فیشر و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۷۳ نفر (
%۶۹٫۵) از افراد مورد مطالعه رضایت جنسی خوب و ۸۲ نفر (%۷۸٫۱) خشنودی زناشویی خوب داشتند. بین رضایت جنسی و خشنودی زناشویی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (p<0.0001، r=0.58) همچنین تجربه ارگاسم بعد از زایمان با رضایت جنسی (p<0.0001، r=0.54) و خشنودی زناشویی (p<0.0001، r=0.39) ارتباط آماری معنی داری داشت.
نتیجه گیری: زنانی که از سطح بالاتر رضایت جنسی برخوردار بودند، خشنودی زناشویی بیشتری داشتند و همچنین زنانی که در حین فعالیت جنسی، ارگاسم را تجربه می کردند، رضایت جنسی و خشنودی زناشویی بالاتری را گزارش کردند.