مقاله بررسی رسیدن روی بوته، رسیدن پس از برداشت و مدت انبارداری بر ترکیبات فنولی، مقدار کاروتنوئید و کیفیت پس از برداشت میوه گوجه فرنگی رقم فادو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۴۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رسیدن روی بوته، رسیدن پس از برداشت و مدت انبارداری بر ترکیبات فنولی، مقدار کاروتنوئید و کیفیت پس از برداشت میوه گوجه فرنگی رقم فادو
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگی
مقاله دوره انبارداری
مقاله مواد فنولیکی
مقاله کاروتنوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سیف سیده ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میوه گوجه فرنگی به دلیل قابل دسترس بودن در تمامی طول سال و داشتن ترکیبات مفید برای سلامتی، یکی از مهمترین سبزیجات در جهان است. نشان داده شده است که پروسه رسیدن و دمای انبارداری می تواند به میزان زیادی بر روی ترکیب غذایی نهایی میوه تاثیرگذار باشد و با اینکه زمان بین برداشت و مصرف میوه می تواند بیشتر از چندین هفته طول بکشد، تغییرات بیوشیمیایی در میوه اتفاق می افتد که روی ارزش تغذیه ای آن تاثیرگذار است. به منظور مطالعه تفاوت های ممکن در میزان مواد فنولی، کاروتنوئیدها و کیفیت پس از برداشت میوه گوجه آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل (فاکتور A با ۳ سطح، مراحل رسیدن میوه و فاکتور B با ۳ سطح، مدت انبارداری) در قالب طرح کاملا تصادفی و با ۴ تکرار انجام گرفتو صفاتی از قبیل درصد کاهش وزن و ویتامین C، غلظت مواد جامد محلول، سفتی بافت، مقادیر ترکیبات فنولیک، کاروتنوئیدها و کلروفیل در ۳ مرحله رسیدن و در طول دوره انبارداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که زمان برداشت و مرحله رسیدن تاثیر معنی داری را بر صفات فوق داشتند و بیشترین میزان مواد فنولیکی و ویتامین ث به دومین مرحله رسیدن اختصاص داشت. در طول دوره انبارداری کاهش معنی داری در میزان ترکیبات فنولیک، سفتی بافت، میزان ویتامین ث، درصد کاهش وزن و محتوای کلروفیل میوه ها و افزایش معنی داری در محتوای کاروتنوئید میوه ها مشاهده شد.