مقاله بررسی رخدادهای ایمنی بیمار و ارتباط آن با تعامل حرفه ای پرستاران و پزشکان از دیدگاه پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رخدادهای ایمنی بیمار و ارتباط آن با تعامل حرفه ای پرستاران و پزشکان از دیدگاه پرستاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنی بیمار
مقاله تعامل حرفه ای
مقاله دیدگاه پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسروررودسری دریادخت
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری خیاط نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: جولایی سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ایمنی بیمار را مصون ماندن از حوادث تصادفی ناشی از مراقبت و خطاهای طبی تعریف کرده اند. عوامل متعددی منجر به وقوع خطاهای ایمنی می شوند. از این عوامل می توان به تعامل پرستاران و پزشکان اشاره کرد، زیرا موانع ارتباطی بین پرستاران و پزشکان باعث مختل شدن کار تیمی و در نتیجه به مخاطره افتادن ایمنی و کیفیت مراقبت می شود.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی رخدادهای ایمنی و ارتباط آن با تعامل پرستاران و پزشکان بوده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر مقطعی بوده و بر روی ۲۰۰ پرستار شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند، انجام شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته سه قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک، شاخص های ایمنی بیماران و تعامل حرفه ای جمع آوری شد. مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعامل حرفه ای (۰٫۷۴=a) و برای پرسشنامه شاخص های ایمنی بیماران (۰٫۸=a) تعیین شد. دفعات رخدادهای ایمنی در طی سه ماه گذشته مشخص و ارتباط آن با نوع تعامل بررسی شد. تجزیه و تحلیل با نرم افزار ۱۴ SPSS و با آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای اسکوئر و رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته ها: خطاهای دارویی (۳۸٫۵%)، صدمات پوستی، عصبی و عضلانی (۳۶٫۷%) و عوارض پس از جراحی (۱۶%) بیشترین و مرگ بیمار به دنبال خطا (۱%) و بر جای گذاشتن اشیا در بدن بیمار (۱%) کمترین رخداد گزارش شده از سوی پرستاران بودند. ۶۵٫۵% پرستاران تعامل خود با پزشکان را خوب گزارش کردند. همچنین ارتباط معکوس و معنا داری میان نوع تعامل حرفه ای پرستاران با پزشکان و رخدادهای ایمنی بیماران بستری دیده شد (۰٫۰۰۱=P،r=-0.274)، به این معنی که هر چه قدر تعامل بهتر باشد، رخدادهای ایمنی کمتر اتفاق می افتند.
نتیجه گیری: رخدادهای ایمنی بیمار می تواند با نوع تعامل بین پرستاران و پزشکان در ارتباط باشد، بنابراین بهبود تعامل پرستاران و پزشکان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار گزارش شده است و لازم است برای ارتقاء ایمنی بیماران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.