مقاله بررسی راهکارهای آموزشی ترویجی موثر بر مدیریت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: استان ایلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی راهکارهای آموزشی ترویجی موثر بر مدیریت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: استان ایلام)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهکارهای آموزشی ترویجی
مقاله مدیریت کاهش ضایعات
مقاله گندم
مقاله خشکسالی
مقاله استان ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهارسوقی امین حامد
جناب آقای / سرکار خانم: الیاسی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی راهکارهای آموزشی ترویجی موثر بر کاهش ضایعات گندم در شرایط شکسالی در بین گندم کاران استان ایلام بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پیمایشی و به شیوه توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه گندم کاران آبی و دیم استان ایلام بودند (N=45000) که از این تعداد، ۱۶۵ نفر به عنوان نمونه آماری و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که به منظور تشخیص پایایی آن، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (a=0.95) که برای انجام تحقیق قابل قبول میباشد. همچنین روایی پرسشنامه با نظر صاحبنظران و متخصصان فن تایید شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای میزان استفاده از کلاس های آموزشی-ترویجی، میزان توجه مسوولین به دیدگاه گندم کاران متضرر از وقوع پدیده خشکسالی در سال های اخیر، میزان ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی با متغیر مدیریت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی رابطه مثبت و معنی دار در سطح خطای یک درصد وجود دارد. همچنین، بر اساس تحلیل رگرسیونی، ۳۹ درصد تغییرات متغیر وابسته مدیریت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی، به وسیله دو متغیر توجه مسوولین به دیدگاه گندم کاران متضرر از وقوع پدیده خشکسالی در سال های اخیر و استفاده از کلاس های آموزشی ترویجی تبیین شد.