مقاله بررسی راندمان جذب فلزات سنگین (مس، کادمیم و سرب) بر روی برگ گیاه زعفران در محلولهای آبی و تعیین ایزوترمهای جذب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی راندمان جذب فلزات سنگین (مس، کادمیم و سرب) بر روی برگ گیاه زعفران در محلولهای آبی و تعیین ایزوترمهای جذب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب
مقاله فلزات سنگین
مقاله برگ زعفران
مقاله محلول های آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکوتیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هراتی نژادتربتی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حضور فلزات سنگین در محیط و خصوصا در آب مشکلات بهداشتی زیادی به وجود می آورد. از تکنولوژی های موثر برای حذف آنها استفاده از جاذب ها است وبرخی از این روشها از نقطه نظر اقتصادی، در دسترس بودن و قدرت حذف بالابر سایر آنها مزیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی جذب فلزات سنگین (مس، کادمیم و سرب) توسط برگ گیاه زعفران از محیط های آبی بعنوان یک جاذب در دسترس در منطقه می باشد.
روش بررسی: مطالعه تجربی است که در فاصله زمانی بهار و تابستان سال ۱۳۹۲ در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. از برگ خشک گیاه زعفران مزارع استان خراسان رضوی بعنوان جاذب استفاده شد. آزمایش ها در سیستم ناپیوسته در دمای محیط بر روی نمونه های سنتتیک و واقعی انجام شد. تاثیر پارامترهای PH محلول، دوز جاذب، غلظت اولیه فلزات سنگین و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفته و ایزوترمهای جذب تعیین گردید. آزمایشات با دو بار تکرار انجام شد و جهت تعیین میانگین از نرم افزارspss  نسخه ۱۵ استفاده گردید.
یافته ها: PH بهینه در حذف فلزات سنگین مس، کادمیم و سرب به وسیله جاذب برگ گیاه زعفران برابر ۵ بود. میزان بهینه جاذب برای فلزات به ترتیب (۰٫۵، ۱٫۵ و ۱٫۵ گرم) و زمان های تماس تعادلی (۴۵، ۹۰ و ۹۰ دقیقه) بدست آمد. در این شرایط بهینه راندمان حذف به ترتیب ۵۵٫۷۴%، ۸۱٫۸۹% و ۸۳٫۵۶% بدست آمد. با افزایش غلظت اولیه مس، کادمیم و سرب در محلول راندمان حذف کاهش یافت. PH نقش مهمتری در میزان جذب فلزات سنگین داشت. در نمونه های واقعی (صنعت مس شهید باهنر و باتری سازی نیرو الکترونیک کرمان) میزان بهینه جاذب (۱٫۵، ۲ و ۲ گرم) و زمانهای تماس (۶۰، ۹۰ و ۹۰ دقیقه) بود. در شرایط بهینه راندمان حذف فلزات به ترتیب ۴۵٫۱۲%، ۶۸٫۷۸% و ۷۳٫۵۳ %بدست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه، بیشترین همبستگی را با مدل ایزوترم لانگمویر نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده برگ گیاه زعفران قابلیت بیشتری در جذب فلز سرب در مقایسه با مس و کادمیم دارد. ولی جذب مس و کادمیم با انرژی بیشتری صورت می گیرد. با توجه به نتایج آزمایشات و در دسترس بودن برگ گیاه در این منطقه، فصل رویش و ارزانی جاذب می توان ازاین روش به عنوان یک روش کاربردی جهت حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی استفاده نمود .