مقاله بررسی رادیوگرافیک عمق فضاهای هوایی فوقانی در انواع ناهنجاریهای اسکلتال قدامی-خلفی و عمودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رادیوگرافیک عمق فضاهای هوایی فوقانی در انواع ناهنجاریهای اسکلتال قدامی-خلفی و عمودی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمق راه هوایی فوقانی
مقاله روابط قدامی
مقاله خلفی
مقاله روابط عمودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامیان لادن
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی نیا سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از اجزای مهم در روند تشخیص و طرح درمان در ارتودنسی، عملکرد تنفسی بیمار است که رابطه مستقیم با اندازه راه هوایی فوقانی دارد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عمق راه هوایی فوقانی توسط رادیوگرافی های سفالومتری استاندارد در افراد ایرانی دارای انواع ناهنجاری قدامی-خلفی و عمودی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی پنجاه رادیوگرافی در گروه عمودی نرمال جهت ارزیابی اندازه راه هوایی در بعد قدامی- خلفی و پنجاه رادیوگرافی در گروه قدامی- خلفی نرمال جهت ارزیابی اندازه راه هوایی در بعد عمودی مورد بررسی قرار گرفت.
اندازه گیری متغیرهای خطی شامل عمق نازوفارنژیال، عمق اوروفارنژیال و عمق هایپوفارنژیال صورت پذیرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵ مورد تحلیل واقع شد و نتایج با استفاده از آزمون واریانس و  Tukey HSDتعیین و ارائه گردید.
یافته ها: در گروه نرمال از لحاظ قدامی-خلفی، با افزایش بعد عمودی، اندازه راه هوایی فوقانی کاهش یافت به گونه ای که این اندازه در افراد Hyperdivergent نسبت به افراد Hypodivergent به طور معنی داری کمتر بود (P<0.001) در گروه نرمال از لحاظ عمودی، با افزایش زاویه ANB، اندازه ناحیه اروفارنکس و هایپوفارنکس کاهش یافت به گونه ای که این اندازه در افراد CL II نسبت به افراد CL III به طور معنی داری کمتر بود (P<0.001). این در حالی بود که از لحاظ اندازه نازوفارنکس بیشترین میزان در افراد CL I مشاهده گردید.
نتیجه گیری: ابعاد راه هوایی تحتانی و فوقانی با افزایش ارتفاع صورت، کاهش و با کاهش زاویه ANB، افزایش می یابد