مقاله بررسی رادیواپسیتی یک نوع ماده جدید پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسی فایر و مقایسه آنها با Pro- root MTA و سمان پرتلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رادیواپسیتی یک نوع ماده جدید پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسی فایر و مقایسه آنها با Pro- root MTA و سمان پرتلند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Mineral trioxid aggregate
مقاله سمان پرتلند
مقاله آلومینیوم
مقاله مسدودسازی انتهای ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان علی
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی راد الهه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدبهروز
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی سیدجلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اخیرا ماده جدید پرکننده انتهای ریشه (New root end filling material یاNREFM ) با عنوان (Cold ceramic) CC جهت درمان ریشه معرفی شده است که بر اساس مطالعات مختلف سازگاری نسجی عالی، سمیت سلولی پایین و قابلیت سیل کنندگی مناسب آن به اثبات رسیده است. از جمله موارد مورد سوال این ماده رادیواپسیتی آن در کاربردهای بالینی می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی رادیواپسیتی NREFM با افزودن ۲ نوع رادیواپسی فایر (اکسید بیسموت و سولفات باریم) و مقایسه با (Mineral trioxide aggregate) Pro-root MTA و سمان پرتلند بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی – آزمایشگاهی، ۷ گروه مواد (گروه یک ۰٫۹ گرم NREFM + 0.1 گرم اکسید بیسموت، گروه دوم ۰٫۸ گرم NREFM + 0.2 گرم اکسید بیسموت، گروه سوم 0.9 گرم NREFM + 0.1 گرم سولفات باریم، گروه چهارم ۰٫۸ گرم NREFM+0.2 گرم سولفات باریم، گروه پنجم NREFM، گروه ششم Pro-root MTA، گروه هفتم سمان پرتلند که با نسبت معین آب مقطر (۰٫۳ میلی لیتر) مخلوط و در استوانه های تفلونی با قطر داخلی ۱۰ میلی متر و ضخامت ۱ میلی متر (مطابق با استانداردISO ) قرار داده شدند تا سخت شوند. نمونه ها روی پلیت کاست (Photostimulable phosphor) PSP در مجاورت آلومینیوم Step-wedge قرار داده شد و رادیوگرافی تهیه گردید. نمونه ها در نرم افزار Digora، Scannora دانسیتومتری شدند. سپس اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS و آزمونKruskal-Wallis  و Mann-Whitney مورد بررسی آماری قرار گرفت (a=0.05).
یافته ها: گروه ششم بیشترین رادیواپسیتی (۶٫۸۵ میلی متر آلومینیوم) و سمان پرتلند کمترین رادیواپسیتی (۲٫۷۴ میلی متر آلومینیوم) را نشان دادند.
نتیجه گیری: میزان رادیواپسیتی تمامی ترکیب ها به جز سمان پرتلند در حد استاندارد بود. ترکیب ۰٫۹ گرم NREFM + 0.1 گرم اکسید بیسموت به عنوان رادیواپسیته قابل مقایسه با  Pro-root MTA پیشنهاد می گردد.