مقاله بررسی رابطه کیفیت دلبستگی با سبک های فرزندپروری در والدین کودکان عادی و تیزهوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه کیفیت دلبستگی با سبک های فرزندپروری در والدین کودکان عادی و تیزهوش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت دلبستگی
مقاله فرزندپروری
مقاله والدین کودکان عادی و والدین کودکان تیز هوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غباری بناب باقر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: گلبندی حقیقت امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه کیفیت دلبستگی با سبک های فرزندپروری در والدین کودکان عادی و تیزهوش شهرستان رشت انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را والدین کودکان عادی و تیزهوش شهرستان رشت تشکیل می دهند، که ۵۳۶ والد به عنوان نمونه و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند که به پرسشنامه های سبک های فرزندپروری بامریند و سبک های دلبستگی کولینز پاسخ دهند؛ داده های تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و گرسیون تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که میان کیفیت دلبستگی والدین کودکان عادی و تیزهوش و همچنین سبک های فرزندپروری والدین کودکان عادی و تیزهوش رابطه معناداری وجود دارد، همچنین از کیفیت دلبستگی والدین می توان سبک های فرزندپروری آنها را پیش بینی کرد. ارتباط بین متغیرهای روانشناختی بسیار پیچیده تر از آن است که در وهله نخست تصور می شوند، به این معنا که در ابتدا چنین به نظر می آید که هوش فرزندان ربطی به بین شیوه فرزندپروری و سبک دلبستگی والدین ندارد، اما با اندکی تامل می توان روابط احتمالی را در نظر گرفت و از ارتباطات بسیار پنهان و پیچیده ای که بین متغیرها وجود دارد مدلی طراحی و توصیه کرد.