مقاله بررسی رابطه کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرایی
مقاله تحلیل رفتگی
مقاله استرس
مقاله مربیان زن
مقاله مربیان مرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سیدابراهیمی سمکو
جناب آقای / سرکار خانم: سامی سعدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق، بررسی رابطه کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد بود. به همین منظور ۱۵۴ نفر (۸۵ مربی مرد با میانگین سنی ۵٫۲۶±۳۰٫۵۲ سال و سابقه مربیگری ۴٫۹۶±۷٫۶۹ و ۶۹ مربی زن با میانگین سنی ۵٫۱۶±۲۸٫۸۲ سال و سابقه مربیگری ۴٫۴۰±۶٫۴۶) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه مشخصات فردی، کمال گرایی هیل و دیگران (۲۰۰۴)، پرسشنامه استرس کودرون و پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش و جکسون (۱۹۹۶) استفاده شد. از آمار توصیفی برای رسم جداول و نمودارها و شاخص های پراکندگی مانند میانگین، میانه و نما، از آمار استنباطی و برای آزمودن فرضیه ها و از آزمون های تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و آزمون t در سطح معنی داری P<0.05 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. برای طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS،EXCEL  استفاده شد. نتایج نشان داد، بین کمال گرایی و استرس در مربیان زن و مرد ارتباط جهت داری وجود دارد (P<0.05). بین کمال گرایی و تحلیل رفتگی در میان مربیان زن و مرد ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0.05). همچنین بین استرس و تحلیل رفتگی در میان مربیان زن و مرد ارتباط جهت داری مشاهده شد (P<0.05). اما در مورد فرضیه آخر بین کمال گرایی و تحلیل رفتگی در میان مربیان زن و مرد تفاوتی وجود نداشت، اما در استرس میان مربیان زن و مرد اختلاف معنی داری مشاهده شد.