مقاله بررسی رابطه پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی T/C در ژن CYP1A1 با شروع بیماری و استعمال سیگار در بیماران مبتلا به سرطان ریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی T/C در ژن CYP1A1 با شروع بیماری و استعمال سیگار در بیماران مبتلا به سرطان ریه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان ریه
مقاله CYP1A1
مقاله پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
مقاله سیگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولی باشی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حلیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی متعددی در ژن CYP1A1 شناسایی شده است. گزارش شده است که آلل C در پلی مورفیسم ژنی T/C ژن CYP1A1 با استعداد ابتلا به سرطان ریه در ارتباط است. به منظور بررسی نقش آن در کشور، این تحقیق با هدف تعیین رابطه فاکتور سیگار و پلی مورفیسم C/T در جایگاه ۱m انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مورد- شاهدی انجام گرفت. پلی مورفیسم T/C در ۱۱۲ بیمار واجد سرطان ریه و ۱۲۰ نمونه کنترل بوسیله تکنیک PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ گردید و نقش پلی مورفیسم C/T با شروع بیماری و استعمال سیگار با آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافته ها: آلل تایپ T در بیماران به میزان ۷۳٫۷ درصد و در گزوه کنترل ۹۲٫۹ درصد بود (P<0.0001). ژنوتیپ TT در بیماران سیگاری ۶۶٫۵ درصد و در افراد کنترل ۴۶٫۳ درصد بود (p=0.098).
نتیجه گیری: به نظر می رسد افراد واجد آلل C مستقل از فاکتور سیگار می توانند استعداد ابتلا به سرطان ریه را در جمعیت اصفهان افزایش دهند. ولی تعیین آلل C بعنوان یک ریسک فاکتور بیولوژی نیاز به مطالعات گسترده تری دارد و تحقیقات بیشتری را توصیه می نماید.