مقاله بررسی رابطه هویت اجتماعی با احساس امنیت در زنان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۵۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه هویت اجتماعی با احساس امنیت در زنان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنیت زنان
مقاله هویت اجتماعی
مقاله اعتماد بنیادین
مقاله روابط اجتماعی
مقاله هویت فردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هویت پدیدهای زنده، پویا و شامل بخش های گوناگونی است که از عضویت فرد در گروه های مختلف ناشی می شود به طوری که این هویت ها قسمتی از هویت کلی فرد را تشکیل می دهند. هویت اجتماعی، بخش مهمی از هویت فرد است که بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلفی است. امنیت اجتماعی یکی از نیازهای ضروری حیات بشری است که بدون آن امکان فعالیت آزادانه انسان محدود می شود. احساس امنیت اجتماعی متاثر از عوامل متعددی است که هویت اجتماعی یکی از آنان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه هویت اجتماعی (متغیر مستقل) با احساس امنیت (به عنوان متغیر وابسته) در زنان می باشد.
روش: روش پژوهش پیمایشی است. با توجه به اهمیت موضوع خصوصا برای زنان، تحقیق حاضر به مطالعه نظریه های امنیت و هویت اجتماعی پرداخته و در نهایت با بهره گیری از نظریات آنتونی گیدنز و ریچارد جنکینز، چهارچوب نظری پژوهش، تدوین گردید. در این تحقیق اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک پرسشنامه از یک نمونه ۳۰۰ نفری از بین زنان ۱۸ تا ۶۵ ساله شهر تهران که به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق، حاکی از وجود همبستگی ۲۴ درصدی و رابطه معنادار بین هویت اجتماعی و احساس امنیت است.
نتیجه گیری: متغیرهای هویت فردی و اعتماد بنیادین، بیشترین اثرات را در متغیر وابسته یعنی احساس امنیت داشته اند و متغیر گستره روابط اجتماعی به دلیل میزان همبستگی بسیار اندک، کمترین ارتباط را بااحساس امنیت نشان دادند.