مقاله بررسی رابطه هوش عاطفی و فرسودگی مدیران و پرستاران بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در طب کار از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه هوش عاطفی و فرسودگی مدیران و پرستاران بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش عاطفی
مقاله فرسودگی
مقاله مدیران
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هوش عاطفی یک دسته از توانایی ها و مهارت های غیر شناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارهای محیطی به ویژه فرسودگی و تنش ناشی از کار افزایش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه هوش عاطفی با فرسودگی انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی و بر روی ۲۰۰ نفر از مدیران و کارکنان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده هوش عاطفی و فرسودگی جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون t-test در سطح معنی داری p<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بر اساس یافته ها تفاوت معنی داری در میزان هوش عاطفی و فرسودگی بین دو جنس مشاهده شد (p<0.05). همچنین رابطه معکوس معنی داری بین هوش عاطفی با فرسودگی مشاهده گردید (p<0.05). مولفه های هوش عاطفی به ویژه خود آگاهی، همدلی، خود انگیزی در پیش بینی فرسودگی نقش معنی داری داشتند.
نتیجه گیری: برخورداری از خرده مقیاس های هوش عاطفی منجر به کاهش فرسودگی خواهد شد. پیشنهاد می گردد کلیه سازمان ها، به ویژه سازمان های پزشکی، برای ارتقاء و بهبود هوش عاطفی و کاهش فرسودگی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی لازم مبادرت ورزند.