مقاله بررسی رابطه هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان آب و برق خوزستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۸۱ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان آب و برق خوزستان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش عاطفی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله خود مدیریتی
مقاله آگاهی اجتماعی
مقاله مدیریت روابط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی پور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: طی دهه های اخیر، «هوش عاطفی» به طور فزاینده ای مورد توجه مدیران و نظریه پردازان سازمانی قرار گرفته است. به طوری که تحقیقات بسیاری در زمینه شناخت عوامل موثر بر آن و هم چنین نتایج حاصل از تاثیرگذاری این مفهوم بر نگرش، رفتار و عملکرد کارمندان در محیط کار و سازمان انجام شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه هوش عاطفی و بروز رفتار شهروندی سازمانی در سازمان آب و برق خوزستان اجرا شده است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، ۱۴۰ نفر از بین کارکنان ۴ واحد سازمان مذکور انتخاب شدند و داده ها جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم افزار SPSS 19 تحلیل شد.
یافته ها: بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. بین هر یک از ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: ابعاد هوش عاطفی شامل خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی و مدیریت روابط با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت داشتند.