مقاله بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش عاطفی
مقاله عواطف
مقاله عملکرد
مقاله نیروی انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پورپازواری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ترکیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بیکخایخان یوکابد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر کنونی که فشارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، افراد را بی طاقت نموده است و درگیری های محل کار بیش از گذشته به چشم می خورد، نیاز به ترفندی است که بتوان به نوعی این هیجان ها را بر طرف نمود. در این مقاله سعی شده است با بیان مفهوم هوش عاطفی و عملکرد، رابطه این دو متغیر با یکدیگر در شهرداری منطقه هشت کرج مورد بررسی قرار گیرد. دو پرسشنامه مختلف در مورد هوش عاطفی و عملکرد، طراحی و مورد بررسی و تعدیل کارشناسان مدیریت قرار گرفت. پرسشنامه ها میان ۹۸ نفر از کارمندان، توزیع شد و پس از اثبات پایایی آنها از طریق آزمون دقیق فیشر، کلیه فرضیات پژوهش نیز با استفاده از آزمون استقلال کارل – پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که میان هوش عاطفی و تمام مولفه های آن با عملکرد کارکنان شهرداری منطقه ۸ کرج، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با بکارگیری تکنیک آنتروپی نیز، اوزان مولفه های تاثیرگذار بر هوش عاطفی به ترتیب: همدلی با وزن ۰٫۲۳۱۹، مهارت های اجتماعی با وزن ۰٫۲۲۵۹، خودآگاهی با وزن ۰٫۲۱۳۲، انگیزش با وزن ۰٫۲۰۵۶ و خودتنظیمی با وزن ۰٫۱۲۳۴ حاصل شده است.