مقاله بررسی رابطه هوش سازمانی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه هوش سازمانی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه ها
مقاله کتابخانه ها
مقاله هوش سازمانی
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه مژده
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی کیا گلاره
جناب آقای / سرکار خانم: ذولعلی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر کرمان، با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کتابخانه ها است.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی، و ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه ها بود. جامعه آماری شامل ۶۵ نفر کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر کرمان در سال ۹۰ بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS15، در سطح آمار استنباطی (آزمون همبستگیPearson ) صورت گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین هوش سازمانی و فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه های دولتی در سطح (P<0.05) رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. ولی، بین مولفه های تمایل به تغییر و اتحاد و توافق با فناوری اطلاعات در سطح (P<0.05) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: داشتن میزان تمایل به تغییر و اتحاد و توافق بالای کتابداران باعث افزایش میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه ها توسط کتابداران شده است، و یکی از اجزای اصلی استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه ها محسوب می شود.