مقاله بررسی رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله هوش سازمانی
مقاله عملکرد
مقاله مدیران
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزقی شیرسوار هادی
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع زاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: باقی زاده مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هوش سازمانی به عنوان ظرفیت یک سازمان برای بسیج تمامی توانایی هوش که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آن برای دستیابی به ماموریت هایش تعریف شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ می باشد.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ می باشد که بر اساس فرمول کوکران ۳۴۵ نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای سنجش هوش سازمانی و عملکرد مدیران دانشگاه، پرسشنامه خود سنجی فقیهی (۱۳۸۸) بوده است.
یافته ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد، بین تمامی مولفه های هوش سازمانی و عملکرد مدیران نمونه مورد پژوهش همبستگی کامل وجود دارد. اما میزان این همبستگی در مولفه های مختلف متفاوت است. در این میان همبستگی بین مولفه های ساختار سازمانی، روحیه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و یادگیری سازمانی با عملکرد مدیران دارای بالاترین میزان همبستگی است.
نتیجه گیری: همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی نشان می دهد، ضریب بتا مربوط به مولفه های یازده گانه هوش سازمانی مثبت می باشد. اما میزان بتای مربوط به مولفه ها متفاوت از یکدیگر می باشند. که در این میان مولفه های ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و میل به تغییر دارای بالاترین میزان بتا یا قابلیت پیش بینی عملکرد مدیران می باشد.شد.