مقاله بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و دینداری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و دینداری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله فساد اداری
مقاله دین داری
مقاله سلامت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن دوست فرخانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: بوستانی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه یکی از مهم ترین آسیب های که نظم نوین اجتماعی در عرصه بروکراتیک اداری را به خطر می اندازد، مساله فساد و نابسامانی اداری است که در مقابل سلامت اداری به عنوان یکی از اساسی ترین دغدغه های مسوولان اجرایی کشور به شمار می رود. فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. از این روی در این تحقیق سعی بر آن شده است تا از یک سو ابتدا مساله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجو به عنوان گردانندگان بالقوه سمت های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار بگیرد و از سوی دیگر ارتباط آن با مفهوم دین داری به عنوان مهم ترین اهرم کنترل درونی بررسی گردد. در ابتدا نظریات ارائه شده در ارتباط بین نگرش به فساد اداری و دین داری جمع بندی شده و سپس چهارچوب نظری تحقیق بر اساس مدل های بدست آمده تبیین شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ (۱۵۲۱۵ نفر) می باشد که از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک، ۴۰۶ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها نیز از آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره متناسب با فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از یک سو بین متغیر نگرش به فساد اداری دانشجویان و میزان دین داری آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از دیگر سو، مولفه های دین داری به شکل مجزا با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.