مقاله بررسی رابطه نهاد خانواده و مدرسه با گرایش دانش آموزان به هنجارهای اجتماعی در مقطع متوسطه منطقه رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه نهاد خانواده و مدرسه با گرایش دانش آموزان به هنجارهای اجتماعی در مقطع متوسطه منطقه رودهن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهاد خانواده
مقاله نهاد مدرسه
مقاله هنجار اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری زعفرانی رشید
جناب آقای / سرکار خانم: علی نیا علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق رابطه نهاد خانواده و مدرسه با گرایش دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه رودهن به هنجارهای اجتماعی بررسی شده است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه منطقه رودهن است که با استفاده از جدول مورگان، تعداد ۱۸۶ نفر به شیوه تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق یک پرسش نامه محقق ساخته ۱۳۱ سوالی بود که روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان به دست آمد و برای تعیین پایایی آن بر روی یک نمونه ۳۰ نفری به طور آزمایشی اجرا و سپس آلفای کرانباخ آن (۸۳٫۰) محاسبه شد. داده های حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین مولفه های نهاد خانواده و مدرسه با گرایش دانش آموزان به هنجارهای اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس مقایسه ضریب همبستگی بین نهاد خانواده و گرایش دانش آموزان به هنجارهای اجتماعی (۴۷٫۰) با ضریب همبستگی نهاد مدرسه و گرایش دانش آموزان به هنجارهای اجتماعی (۳۳٫۰) می توان گفت که شدت رابطه نهاد خانواده با گرایش دانش آموزان به هنجارهای اجتماعی بیشتر از شدت رابطه آن با نهاد مدرسه است و سهم بیشتر نهاد خانواده به روشنی مشهود است.