مقاله بررسی رابطه نشاط، سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه نشاط، سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله رضایت خانوادگی
مقاله شادی
مقاله منابع انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوندی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدزاده پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارنصرآبادی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانزاده وحید
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازاده یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط نشاط، سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان است. جامعه آماری پژوهش، ۱۵۰ نفر بودند که با استفاده از روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، از آزمون های استاندارد فوردایس، آزمون سلامت روانMMPI-2  و آزمون رضایت از ازدواج (MSI) استفاده گردید و پایایی آزمون های مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب ۰٫۸۴، ۰٫۹۵ و ۰٫۹۰ تعیین گردید. نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که میزان شادی کارخانه، مطلوب است، شادی واحدها و کارکنان در بخش های گوناگون متفاوت است و میانگین شادی کارکنانی که کار فنی دارند، بیشتر است. در آزمون سلامت روان، وضعیت کارکنان در حد رضایت بخش ارزیابی شد و در همه پرسش ها، مقدار وضعیت بیمارگونه به بیش از ۵% نمی رسید. میزان رضایت از ازدواج، نسبتا خوب بود و در زمینه روابط خانوادگی، نارضایتی از کودکان (پرورش فرزند)، پذیرش نقش، مشکلات مالی و رضایت قراردادی (عدم رضایت حقیقی) نیاز به آموزش های خاصی در کارمندان و همسران شان وجود داشت.