مقاله بررسی رابطه میزان کورتیزول بزاقی با پریودنتیت متوسط تا شدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میزان کورتیزول بزاقی با پریودنتیت متوسط تا شدید
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزاق
مقاله کورتیزول
مقاله پریودنتیت متوسط تا شدید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: سرلتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شکرآبی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی اویس
جناب آقای / سرکار خانم: طبرستانی توحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماریهای پریودنتال از شایع ترین بیماری های حفره دهان هستند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه میزان کورتیزول بزاق با بیماری پریودنتیت متوسط تا شدید در مراجعه کنندگان به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال ۱۳۹۰ بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد- شاهدی بود.۳۰ بیمار مبتلا به پریودنتیت متوسط تا شدید به عنوان گروه مورد و ۳۰ فرد سالم در گروه شاهد قرار گرفتند. این افراد به تست مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (HAD Scale) پاسخ دادند، همچنین شاخص های پریودنتال از جمله کنترل پلاک (PI) عمق پاکت (PPD) و میزان ازدست رفتن چسبندگی کلینیکی (CAL) سنجیده شد. یک سی سی نمونه بزاق هر بیمار جمع آوری و میزان کورتیزول بزاق آن به روش ELISA بررسی گردید. بیماران در هر گروه از لحاظ عوامل مداخله گر مشابه سازی شدند و جهت بررسی یافته ها از آزمون کای دو و odd’s Ratio استفاده شد. رابطه بین نتایج تست HAD و میزان کورتیزول بزاقی با استفاده از ضریب همبستگی Pearson بررسی شد.
یافته ها: میزان سن در گروه مورد ۴۱٫۷۷±۷٫۹۲ و در گروه شاهد ۴۰٫۷۳±۷٫۹۴ بود. میزان امتیاز آزمون HAD در گروه مورد ۱۴٫۰۷±۶٫۱۰ و در گروه شاهد ۱۱٫۲۷±۴٫۲۴ بود و ارتباطی بین وضعیت استرس- افسردگی با میزان کورتیزول مشاهد نشد. (p<0.7) و (r=0.01). نقطه برش میزان کورتیزول بزاقی با روش منحنی ROC به میزان ۵٫۷ نانو گرم بر میلی لیتر بدست آمد. ۱۷ نفر (۵۶٫۷ درصد) از افراد گروه مورد و ۴ نفر (۱۳٫۳ درصد) از گروه شاهد کورتیزول بزاقی بیش از نقطه برش داشتند و تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود. (P<0.0005).
نتیجه گیری: بنظر می رسد بین میزان کورتیزول بزاقی و بیماری پریودنتیت متوسط تا شدید ارتباط وجود دارد، تحقیقات همگروهی و یا تجربی در این زمینه توصیه می شود.