مقاله بررسی رابطه میزان قندهای محلول با عملکرد و اجزا عملکرد گندم بهاره در اوایل مرحله پرشدن دانه در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میزان قندهای محلول با عملکرد و اجزا عملکرد گندم بهاره در اوایل مرحله پرشدن دانه در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله گندم بهاره
مقاله قندهای محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردی شورانگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمانی که فتوسنتز رایج در مرحله گلدهی گیاه بوسیله تنش خشکی، گرمایی یا بیماری بازداشته می شود، ذخائر ساقه در این دوره به طور افزایشی به عنوان منبع مهم کربن برای پرشدن دانه به شمار می آید. در این تحقیق، رابطه قندهای محلول با عملکرد و اجزا عملکرد تک بوته های لاین های مختلف گندم در یک آزمایش گلدانی در شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. ده لاین گندم نان در گلدان هایی تحت سطوح مختلف آبیاری در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی رشد یافتند. در طی مرحله پرشدن دانه، محتوای قند برگ با نمونه گیری از برگ پرچم و ساقه های اصلی ۱۰ ژنوتیپ گندم بهاره تحت شرایط نرمال و تنش اندازه گیری شد. با وجود این که بین لاین ها از لحاظ قندهای محلول اختلاف معنی دار بود ولی در شرایط تنش خشکی همبستگی بین عملکرد و قند برگ منفی و معنی دار بود که ممکن است نشان دهنده محدودیت دانه به عنوان مقصد در پذیرش کربوهیدارت های محلول برگ باشد. بین وزن قسمت های مختلف ساقه با عملکرد نیز همبستگی معنی داری مشاهده نشد، که احتمالا می توان چنین برداشت کرد که تنش خشکی باعث افزایش انتقال قند ساقه به دانه نمی شود.