مقاله بررسی رابطه میان مقدار تولید و عوامل تولیدی بکارگرفته شده در محصول زیتون شهرستان طارم: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تخمین از روش OLS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میان مقدار تولید و عوامل تولیدی بکارگرفته شده در محصول زیتون شهرستان طارم: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تخمین از روش OLS
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محصول زیتون
مقاله تابع تولید
مقاله عوامل تولید
مقاله کشش عوامل تولید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوی بامداد
جناب آقای / سرکار خانم: کتابیان شقایق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به پیشینه کشت زیتون در ایران، فعالیت های زیادی جهت افزایش تولید زیتون آغاز شده است. با شروع برنامه توسعه کشت زیتون، تحقیقات آن نیز به طور گسترده در ایستگاه های طارم، رودبار، گرگان، سرپل زهاب، کازرون و صفی آباد دزفول آغاز شده و تا کنون نتایج مفیدی برای پیشبرد برنامه های توسعه کشت زیتون از تحقیقات ایستگاه های مذکور به دست آمده است. لذا جهت دستیابی هرچه سریع تر به اهدافی همچون ترفیع رشد و توسعه تولید محصول زیتون کشور که، از ارزش غذایی بالایی جهت سلامت افراد جامعه برخوردار می باشد، بررسی رابطه میان مقدار تولید محصول زیتون شهرستان طارم و عوامل تولید بکار گرفته شده در فرایند تولید این محصول را لازم می بینیم. مطالعه حاضر با هدف پی بردن به رابطه مقدار تولید محصول با متغیرهای مورد مطالعه و شناسایی سهم هر یک از متغیرها در مقدار تولید، بر روی تعداد ۱۸۱ نمونه، صورت گرفته است. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش به صورت داده های مقطعی سال زراعی ۱۳۹۰ با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای بوسیله تکمیل پرسشنامه و مصاحبه زیتون کاران شهرستان طارم جمع آوری گردید. پس از کسب اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اقدام به تخمین تابع تولید زیتون با دومدل کاب – داگلاس و ترانسندنتال گردید که با توجه به معیارهای برتری مدل ها، تابع کاب – داگلاس انتخاب گردید. سپس با استفاده از تابع تولید برآورد شده کشش های تولید نهاده های تولید زیتون شهرستان طارم محاسبه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کشش تولید نهاده درختان بارور و آب مصرفی بیش از یک، کشش تولید نهاده نیروی کار بین صفر و یک می باشد، کشش تولید نهاده ماشین آلات منفی و کمتر از صفر می باشد. و رابطه معناداری میان مقدار تولید محصول زیتون شهرستان طارم و نهاده های بکار گرفته شده در فرایند تولید این محصول وجود دارد.