مقاله بررسی رابطه میان غلظت کلروفیل برگ و عملکرد چغندرقند با استفاده از کلروفیل متر دستی (SPAD) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میان غلظت کلروفیل برگ و عملکرد چغندرقند با استفاده از کلروفیل متر دستی (SPAD)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله کلروفیل متر
مقاله عملکرد
مقاله نیتروژن کل
مقاله نیتروژن مضره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری شادی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان نوقابی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نوشاد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور تعیین رابطه عملکرد کمی و کیفی ریشه و غلظت کلروفیل برگ با به کار بردن تیمارهای متفاوت کود نیتروژن طی مراحل مختلف رشد چغندرقند در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات چغندرقند واقع در کمال آباد کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. کود نیتروژن از منبع اوره در سطح صفر، ۱۲۰، ۱۶۰، ۲۰۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار به صورتپیش کاشت با ۴ تکرار به کار برده شد. در برگ هایی که قرائت کلروفیل متر صورت گرفته بود غلظت نیتروژن کل برگ با روش کجلدال اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد مقادیر کلروفیل متر بیش از ۵۰% تغییرات عملکرد را توجیه می کند و کود نیتروژن تاثیر معنی داری را بر شاخص کلروفیل گذاشت. کمترین عدد قرائت شده از کلروفیل متر مربوط به تیمار عدم مصرف نیتروژن در مرحله ۱۵-۱۲ برگی معادل ۳۸ بود. مقادیر قرائت شده از کلروفیل متر با میزان نیتروژن مضره در ریشه ارتباط داشت به طوری که در بالاترین عدد قرائت شده توسط SPAD که معادل ۴۴ بود، درصد قند به پایین ترین مقدار خود یعنی ۱۵٫۹ رسید. در این آزمایش بالاترین عملکرد ریشه مربوط به تیمار  N 160معادل ۸۹٫۲ تن ریشه در هکتار بود و عدد قرائت شده از دستگاه در این سطح کودی در مرحله ۱۵-۱۲ برگی معادل ۴۱٫۲ بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داده شد با بررسی رابطه عملکرد و اعداد قرائت شده از کلروفیل متر می توان از وضعیت عملکرد گیاه آگاه شد و کلروفیل متر با مطالعات بیشتر در آینده می تواند به عنوان یک روش ساده، سریع و غیرتخریبی در ارزیابی وضعیت عملکرد مورد استفاده قرار گیرد و به زمان مناسب برداشت مزرعه کمک کند.