مقاله بررسی رابطه میان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های مقابله با استرس
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله زنان سرپرست خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان زاده افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بهرام آبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زهراکار کیانوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل ۱۵۰ زن سرپرست خانوار منطقه ۱۶ شهر تهران بود که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های مقابله با موقعیت های استرس زا، مقیاس حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته ها بیانگر رابطه معنادار میان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی بود. در میان مولفه های سبک های مقابله، مولفه مساله مداری و مولفه اجتنابی با کیفیت زندگی همبستگی مثبت و مولفه هیجان مداری با کیفیت زندگی همبستگی منفی داشت. هم چنین میان مولفه های حمایت اجتماعی (به جز حمایت دوستان) با کیفیت زندگی رابطه معنادار مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای سبک مقابله هیجان مدار، حمایت خانواده و سبک مقابله اجتنابی قادر به پیش بینی واریانس کیفیت زندگی بودند. نتایج نشان داد که توانایی مقابله با رویدادهای استرس زا بویژه از طریق مقابله اجتنابی و برخورداری از حمایت خانواده می تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. هم چنین هیجان مداری تاثیر منفی بر کیفیت زندگی دارد.