مقاله بررسی رابطه میان دارایی های نامشهود و نوآوری در شرکت های تولیدی و خدماتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۶۰ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میان دارایی های نامشهود و نوآوری در شرکت های تولیدی و خدماتی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه انسانی
مقاله سرمایه اطلاعاتی
مقاله سرمایه سازمانی
مقاله نوآوری
مقاله مدل یابی معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نوروزآباد سامان
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نوروزآباد مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه میان دارایی های نامشهود و نوآوری است. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مطالعه چن هوانگ و همکاران (۲۰۱۱) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت هایتولیدی و خدماتی مستقر در شهرک های صنعتیشهرستانسنندج می باشد و از این جامعه آماری، ۱۵۴ نفر از مدیران عالی آن مراکز به طور تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانند RMSEA، GFI و AGFI نشان دهنده برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میان سرمایه انسانی و سرمایه اطلاعاتی ارتباط معنی داری وجود دارد. میان سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. میان سرمایه اطلاعاتی و سرمایه سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد، میان سرمایه سازمانی و نوآوری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تقویت روابط میان متغیرهای مدل ارائه گردیده است.