مقاله بررسی رابطه میان توانمندسازی، رضایت شغلی، استرس شغلی و تعهد سازمانی در دفتر مرکزی شرکت پتروپارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میان توانمندسازی، رضایت شغلی، استرس شغلی و تعهد سازمانی در دفتر مرکزی شرکت پتروپارس
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی
مقاله رضایت شغلی
مقاله استرس شغلی
مقاله تعهد سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرکبیری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانمندسازی مکانیزمی در راه رسیدن به مدیریت مشارکتی و سبب رهاسازی پتانسیل های انسانی، رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان نسبت به محتوا و زمینه شغل، استرس شغلی عاملی اثرگذار بر کارآیی و اثربخشی سازمان و تعهدسازمانی نگرشی درباره وفاداری کارکنان نسبت به سازمان است که به واسطه مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی افزایش می یابد. تحقیق حاضر با هدف بررسی روابط میان متغیرهای ذکر شده و به عنوان راهنمایی برای سازمان در جهت افزایش توانمندسازی، رضایت شغلی و تعهدسازمانی و کاهش استرس شغلی می باشد. علاوه بر بررسی روابط میان متغیرها به بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی با ۴ متغیر اصلی تحقیق پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، کارکنان دفتر مرکزی پتروپارس (۴۸۰ نفر) است که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه ۲۷۰ نفر برگزیده شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار لیزرل و آزمون های آماری تحلیل عاملی، رگرسیون، t یک نمونه ای، آزمون علامت، تحلیل واریانس فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق بر پایه فرضیات نشان می دهد که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی، بین رضایت شغلی و تعهدسازمانی، بین استرس شغلی و تعهدسازمانی، بین توانمندسازی و رضایت شغلی، بین رضایت شغلی و استرس شغلی و بین توانمندسازی واسترس شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. در بررسی ویژگی های جمعیت شناختی با متغیرهای تحقیق نیز نتایج زیر حاصل گردید: بین توانمندسازی و تعهدسازمانی با سطح تحصیلات و بین رضایت شغلی و استرس شغلی با سن افراد رابطه معنی دار وجود دارد.