مقاله بررسی رابطه میان تغییر در شاخص های بهره وری و تغییر در متغیرهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میان تغییر در شاخص های بهره وری و تغییر در متغیرهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری کار
مقاله بهره وری سرمایه
مقاله سود هرسهم
مقاله ارزش دفتری سهام
مقاله ارزش بازار سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ویسی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره وری در دنیای امروزی به عنوان یکی از بزرگترین اهداف سازمان ها و موسسات شناخته شده و افزایش سطح آن، ضامن رشد و بقاء سازمان های پیشرو در بازارهای رقابتی است. بهره وری به عنوان یک شاخص، چگونگی کارایی نیروی کار، سرمایه و دیگر منابع یک سازمان را به درستی اندازه گیری و نشان داده و ترسیم کننده وضعیت شرکت در آینده است. یک شرکت تنها در صورتی می تواند به سودآوری مستمر خود در آینده امیدوار باشد که موضوع بهره وری را نادیده نگیرد. این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا بین تغییر در شاخص های بهره وری (بهره وری کار و بهره وری سرمایه) به عنوان متغیرهای مستقل از یک طرف و تغییر در متغیرهای مالی (سود هر سهم، ارزش دفتری سهام، ارزش بازار سهام) به عنوان متغیرهای وابسته از طرف دیگر، رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟ به منظور مطالعه این موضوع از میان جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یک نمونه ۱۰۲ عضوی، به روش غربالگری (حذف سیستماتیک) و در یک دوره پنج ساله، از صورت های مالی منتهی به اسفندماه سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی اساسی، گزارشات مجامع و سایر اسناد و مدارک موجود در بورس اوراق بهادار تهران، استخراج و با استفاده از روش های آماری و تحلیل رگرسیون قدم به قدم و همبستگی پیرسون فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه معنی داری بین متغیرهای مورد بررسی می باشد. در پایان تحقیق نیز پیشنهاداتی در زمینه موضوع تحقیق ارائه گردیده است.