مقاله بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۷۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه دولت
مقاله باز بودن تجارت
مقاله درآمد سرانه
مقاله تورم
مقاله جمعیت
مقاله آزمون کرانه
مقاله خودبازگشتی با وقفه های توزیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کارکن محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش هایی که در مورد تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک های جهانی شدن لازم می داند و فرضیه کارایی به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تاکید بر جهانی شدن طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۳۹ می پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت بر حسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تاثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تامین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.