مقاله بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و کارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و کارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله کارآفرینی
مقاله دانشجویان
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشبکی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی تباربائی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شایگان فرد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ۴ مولفه هوش هیجانی (روابط بین فردی، واقع گرایی، تحمل فشار روانی، خوش بینی) با کارآفرینی در بین دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مازندران (ورودی مهر ماه ۱۳۸۸) به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از بین ۸۰ دانشجو ۶۶ نفر به عنوان جامعه نمونه به شیوه جدول مورگان انتخاب شدند که در نهایت به دلیل ناقص بودن و عدم برگشت به ۶۰ نفر کاهش یافت. این پژوهش به روش میدانی بوده و ابزارهای مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها، پرسش نامه هوش هیجانی بار- ان و پرسش نامه کارآفرینی اسکار بورف و زیمرر بوده است.
نتیجه به دست آمده حاکی از آن بود که بین هر چهار مولفه انتخابی از هوش هیجانی با کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (که ضریب همبستگی آنها به ترتیب r=0.359،r=0.374 ، r=0.333، r=0.389 در سطح p<0.01 رابطه مثبت و مستقیم دارد).