مقاله بررسی رابطه منبع کنترل، سبک های یادگیری و یادگیری خودتنظیم با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره های آموزشی بر خط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار) از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه منبع کنترل، سبک های یادگیری و یادگیری خودتنظیم با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره های آموزشی بر خط
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منبع کنترل
مقاله سبک های یادگیری
مقاله یادگیری خودتنظیم
مقاله موفقیت تحصیلی و دوره های آموزشی برخط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی پور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی فرد مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی فرد میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین منبع کنترل، سبک های یادگیری و یادگیری خودتنظیم با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره های آموزشی برخط بوده است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد، شرکت کننده در دوره اول آموزش های مجازی دانشگاه تهران، بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، نمونه ای با حجم ۲۰۰ نفر از بین آنان انتخاب شده اند. جهت گردآوری داده های لازم از سه پرسش نامه، منبع کنترل راتر (۱۹۹۶)، سیاهه سبک یادگیری کلب (۱۹۷۱) و پرسش نامه یادگیری خودتنظیم پینتریچ و دی گروت (۱۹۹۰)، استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد، که بین منبع کنترل درونی، ارزش گذاری درونی تکلیف، خودکارآمدی و خودتنظیمی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره های بر خط، رابطه مثبت معنی دار وجود دارد هم چنین نتایج آزمون رگرسیون خطی، نشان داد که ۱۶ درصد تغییرهای موفقیت تحصیلی به وسیله متغیر خودتنظیم، قابل پیش بینی است.