مقاله بررسی رابطه معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیر شدن در کار (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۴۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیر شدن در کار (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تطابق با ارزش های سازمانی
مقاله حس اجتماعی بودن
مقاله درگیرشدن در کار
مقاله کار معنادار
مقاله معنویت در کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدی شعار سیدمجید
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل وردی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدمحمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنیای امروز که دنیای سازمان ها است، با به وجود آوردن معنویت در محیط های کاری، کارکنان به تلاش و کوشش تمایل زیادی دارند و بیش تر با اهداف سازمان و ماموریت آن عجین می شوند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه معنویت در محیط کار با درگیرشدن در کار انجام گرفته است. نمونه پژوهش را ۱۶۰ نفر از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان قم تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. برای سنجش متغیرهای تحقیق، پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و پرسشنامه درگیرشدن در کار سالانوا، به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار ابعاد معنویت در کار با درگیرشدن در کار در سازمان فوق بود و فرضیه اصلی پژوهش تایید شد. از آنجا که رابطه معنویت در کار با درگیرشدن در کار به خوبی مشخص شده است، کاربرد معنویت در محیط کار و نحوه به کارگیری آن، برای افزایش درگیرشدن کارکنان در کار، ضروری است. همچنین، در این راستا پیشنهادهایی برای مدیران و مسوولان سازمان بیان شد.