مقاله بررسی رابطه مسوولیت پذیری و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه مسوولیت پذیری و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت پذیری
مقاله مصرف آب
مقاله صرفه جویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: میرفردی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علی رغم این که ایران کشور کم بارانی است، اما میزان مصرف آب در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است. رویکرد اساسی در مقابله با بحران مصرف آب، صرفه جویی است، اما در ایران کمتر به این موضوع توجه شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است گرایش به صرفه جویی در مصرف آب را بررسی و رابطه آن را با مسوولیت پذیری، آزمون نماید. روش به کار رفته در این پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه شهروندان ۱۸سال به بالای شهر یاسوج هستند که ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه، تعیین، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه بوده است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، تعیین اعتبار سازه گردید برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که گرایش به صرفه جویی در مصرف آب، در بین شهروندان امیدوار کننده است. به علاوه، نتایج تحلیلی تحقیق، نشان داد مسوولیت پذیری، بر گرایش به صرفه جویی در مصرف آب، تاثیر معناداری دارد و می تواند ۳۵ درصد واریانس آن را تبیین نماید. نتایج تحلیلی تحقیق همچنین نشان داد بین متغیرهای جمعیتی با گرایش به صرفه جویی در مصرف آب خانگی، ارتباط معناداری وجود ندارد. بر اساس نتایج تحقیق، با افزایش مسوولیت پذیری در بین شهروندان، گرایش به صرفه جویی در مصرف آب افزایش می یابد.