مقاله بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۴۴ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سینوس
مقاله فرونتال
مقاله مندیبل
مقاله مال اکلوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یک مشکل اساسی در درمان بیماران با مال اکلوژن کلاس III اسکلتی، تشخیص افتراقی بین نیاز بیمار به درمان ارتودنسی به تنهایی و یا درمان ارتودنسی توام با جراحی است که این تصمیم گیری معمولا باید در سنین پایین انجام شود. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در بالغین بود تا زمینه برای استفاده از این ساختار آناتومیک به عنوان شاخصی در پیش بینی رشد فک پایین در مطالعات آینده فراهم شود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۷۱ رادیوگرافی سفالومتری لترال که از پرونده بیماران بالغ یک مطب خصوصی ارتودنسی استخراج شده بودند، انجام شد. نمونه ها شامل ۲۰ بیمار با رابطه کلاس I اسکلتی، ۱۹ بیمار کلاس II اسکلتی و ۳۲ بیمار با مال اکلوژن کلاس III اسکلتی از هر دو جنس بودند. مساحت سینوس فرونتال (میلی متر مربع)، SNA (Sella-nasion-subspinal)، SNB (Sella-nasion-supramental)، ANB (Subspinal-nasion-supramental)، ویتز، اورجت، زوایای سادل، گونیال و فاسیال، طول کل مندیبل و طول تنه مندیبل بر روی تصاویر سفالومتری ارزیابی گردید. با استفاده از آزمون آماری Pearson Correlation، همبستگی بین مساحت سینوس فرونتال با سایر شاخص های سفالومتریک در سطح اطمینان ۰٫۹۵ مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: رابطه همبستگی معنی دار و مستقیمی بین مساحت سینوس فرونتال با SNB، زاویه گونیال، زاویه فاسیال، طول بادی مندیبل و طول کل مندیبل وجود داشت. رابطه معکوس بین اندازه سینوس فرونتال با ANB، اورجت و ویتز، نیز از نظر آماری معنی دار بود. مساحت سینوس فرونتال بیشترین میزان همبستگی را با طول مندیبل (r=0.69) و طول تنه مندیبل (r=0.60) نشان داد (p value<0.001).
نتیجه گیری: به نظر می رسد مساحت سینوس فرونتال می تواند به عنوان شاخص کمکی برای تعیین اندازه نهایی مندیبل مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت نقش ارزشمندی در کمک به فرایند تشخیص و طراحی درمان بیماران خواهد داشت.