مقاله بررسی رابطه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۳۱۸ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی
مقاله کنترل قند خون
مقاله دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرین وحید
جناب آقای / سرکار خانم: فروید مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش های متعددی نشان داده اند کیفیت زندگی در افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی کاهش می یابد، اما در کمتر پژوهشی به بررسی ارتباط کیفیت زندگی و کنترل قند خون در این افراد پرداخته شده است. بررسی حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی – همبستگی روی ۱۲۵ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ صورت گرفت. شاخص های کنترل قند خون (غلظت گلوکز، فروکتوز آمین و انسولین سرم، مقاومت به انسولین و درصد هموگلوبین گلیکوزیله) در بیماران دیابتی پس از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتایی اندازه گیری گردید. کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی با پرسش نامه سنجش سلامت فرم کوتاه ۳۶ سوالی SF-36=36-item short-form health survey questionnaire)) سنجیده شد. با استفاده از رگرسیون لجستیک و در نظر گرفتن متغیرهای مخدوش گر ارتباط مقیاس های کیفیت زندگی و کنترل قند خون مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: بین امتیاز مقیاس سلامت عمومی با غلظت فروکتوز آمین و گلوکز سرم رابطه معکوس معنی داری مشاهده گردید، به طوری که شانس افزایش قند خون در افراد با مقیاس سلامت عمومی بالاتر، ۵۴% کمتر بود. هم چنین رابطه معکوس معنی داری میان امتیاز مقیاس محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات جسمانی با غلظت گلوکز سرم مشاهده شد (نسبت شانس=۰٫۴۶). در مورد غلظت انسولین، رابطه معکوس معنی داری با امتیاز مقیاس عملکرد جسمانی مشاهده شد (نسبت شانس=۰٫۴۱).
نتیجه گیری: بین برخی مقیاس های کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و نمایه های قند خون رابطه معنی داری وجود دارد و ممکن است سطح بالاتر کیفیت زندگی با کنترل بهتر قند خون در افراد دیابتی همراه باشد.