مقاله بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های بیمارستانهای منتخب شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۹۴ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های بیمارستانهای منتخب شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت خدمات
مقاله وفاداری
مقاله کلینیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی سیدجمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صباحی بیدگلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهری سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه اولویت اصلی بیمارستان جلب و حفظ مشتری می باشد. برآوردن این رسالت مهم مستلزم نهادینه شدن کیفیت در بیمارستانها است. کیفیت خدمات ارائه شده بر استفاده مجدد مشتریان موجود و بالقوه اثر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی کلینیک های بیمارستانهای منتخب شهر تهران بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. دیدگاه ۲۴۲ نفر از بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های، بیمارستانهای منتخب شهر تهران، با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال و نیز پرسشنامه استاندارد وفاداری خدمت مورد سنجش قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها به روش روایی محتوی و پایایی آنها با استفاده از روش آزمون- پس آزمون و تعیین ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. در پایان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار(SPSS) به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده، استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد رابطه مثبت ومعنی داری بین کیفیت خدمات و وفاداری به خدمات ارائه شده وجود دارد. مهمترین ابعاد وفاداری، رفتار شکایتی بود.
نتیجه گیری: مدیران بیمارستان ها باید درک و آگاهی خود را در ارتباط با حفظ و بهبود وفاداری بیمار بالا برده و در این راستا حداکثر تلاش خود را به کار بگیرند. از کارکنان بیمارستان نیز انتظار می رود بیش از انتظارات بیماران عمل نمایند. همین طور آگاه باشند ارائه خدمات یک کار گروهی است و کلید ارائه خدمات خوب به بیماران نیز در رضایت بیمار از کیفیت خدمات نهفته است.