مقاله بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله ساختار سازمانی
مقاله پیچیدگی
مقاله رسمیت
مقاله تمرکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی بیستون
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی کوشکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی فراهانی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود که به روش توصیفی – همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق ۴۲ نفر از مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بودند، که تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (۱۹۸۷) شامل ۱۸ سوال و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات شامل ۹ سوال استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها را ۷ نفر از استادان صاحب نظر رشته مدیریت ورزشی تایید کردند. همچنین پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۸۱ و ۰٫۸۲ به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداری وجود دارد (P= 0.001). همچنین رابطه بین فناوری اطلاعات و ابعاد ساختار سازمانی آزمون شد و این نتیجه به دست آمد که بین فناوری اطلاعات با سه بعد پیچیدگی (P= 0.023)، رسمیت (P= 0.014) و تمرکز (P= 0.007) در وزارت ورزش و جوانان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که با به کارگیری فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان، رسمیت، پیچیدگی و تمرکز افزایش یافته و این مساله موجب کاهش خلاقیت کارکنا و کندی ارتباطات شده است.