مقاله بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله سلامت روان
مقاله فضای سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمید نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: بابامیری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه با گسترش زندگی شهری میزان استرس افزایش یافته است و یکی از راه های کاهش اثرات این استرس استفاده از فضای سبز است، هدف این مطالعه بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان بود.
روش بررسی: در این مطاله مورد – شاهدی ۶۰ نفر از مردان ساکن تهران به روش دردسترس انتخاب شدند. تعداد ۳۰ نفر از آنها حداقل ۱۰ سال ساکن فضای سبز و ۳۰ نفر دیگر نیز حداقل ۱۰ سال ساکن آپارتمان بودند. پرسشنامه SCL-90-R جهت سنجش علایم روانی به وسیله افراد هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین افراد ساکن فضای سبز و افراد آپارتمان نشین از لحاظ مولفه های پارانوییدی و روان گسستگی اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.05)، اما در سایر مولفه های سلامت روان بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: سکونت در فضای سبز به مدت طولانی باعث افزایش سلامت روان می شود و در بهبود مولفه های مربوط به سلامت روان اهمیت دارد.