مقاله بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، با تعارضات زناشویی در بین دبیران و پرستاران زن متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، با تعارضات زناشویی در بین دبیران و پرستاران زن متاهل
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ مردسالاری
مقاله همسان همسری
مقاله و تعارضات زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: معین لادن
جناب آقای / سرکار خانم: سهامی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، با تعارضات زناشویی در بین ۲۲۷ نفر از دبیران و پرستاران متاهل زن شهر بندرعباس بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران و پرستاران متاهل شهر بندرعباس شامل می شود. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع تصادفی طبقه ای است. برای تحلیل یافته های پژوهش از آزمون‎های آماری ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون چند متغیری خطی (همزمان) استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که از بین متغیرهای فرهنگ مردسالاری همسان همسری، متغیر همسان همسری پیش بینی کننده معناداری برای تعارضات زناشویی است. و همسان همسری با نمره کل تعارضات زناشویی رابطه معکوس و معناداری دارد، یعنی هر چه همسانی زوجین بیش تر باشد تعارضات آنها کمتر و هرچه همسانی زوجین کمتر باشد تعارضات آنها بیش تر است. بین نمره کل متغیر همسان همسری با ابعاد کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش های هیجانی و کاهش رابطه با خویشاوندان همسر رابطه منفی و معنادار وجود دارد. می توان گفت هرچه زوجین در زمینه های مختلف با هم شبیه و همسان باشند، قدرت درک و همدلی بیش تری با همدیگر خواهند داشت که این درک و همدلی می تواند از بروز تعارضات جلوگیری کند.