مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد کاری کارکنان با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد کاری کارکنان با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله تعهدکاری
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاده صمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپورچالی ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، شناخت رابطه فرهنگ سازمانی و تعهدکاری کارکنان با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است که در سال ۱۳۸۹ در آن واحد دانشگاهی مشغول به کار بوده اند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی (همبستگی) است. با توجه به حجم جامعه کارمندان (۳۶۲ نفر) با روش نمونه گیری تصادفی نسبی تعداد ۱۹۲ نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی (a=0.87)، تعهد سازمانی (a=0.81) و پرسشنامه محقق ساخته ICT (a=0.89) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مد، میانه، نما و رگرسیون گام به گام استفاده شده است و نتایج به دست آمده عبارت اند از: ۱- بین فرهنگ سازمانی و تعهدکاری کارکنان با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد. ۲- بین تعهدکاری کارکنان و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد. ۳- بین فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد. ۴- بین ابعاد فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد. ۵- بین ابعاد تعهدکاری کارکنان و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.