مقاله بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۲۶۴ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاری
مقاله تعهد سازمانی
مقاله فرسودگی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی راد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نعیم حسنی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کارکنان مهمترین شاخص سنجش برتری سازمان هستند. تعهد سازمانی عاملی مهم در پیش بینی و درک رفتار سازمانی است و شناسایی عوامل موثر بر آن می تواند در ارتقای تعهد سازمانی کمک کننده باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، ۱۴۶ پرستار شاغل در بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach و تعهد سازمانی Allen & Meyer بود که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۵ و آزمون های آماری Independent T Test، ANOVA، همبستگی Pearson و Linear Regression در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمره فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران به ترتیب ۷۲٫۸۷±۲۰٫۰۲ و ۹۵٫۰۱±۱۴٫۲۵ به دست آمد. بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در کل (P<0.001) و در ابعاد عاطفی(p<0.001) و هنجاری (P=0.01) رابطه معکوس و معنی دار و بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در بعد مستمر (P=0.03) رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. میانگین نمره تعهد سازمانی در پرستاران مذکر نسبت به مونث به طور معنی داری بیشتر بود ((p=0.01 ولی بر حسب سایر مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه که حاکی از ارتباط بین فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی است، به نظر می رسد عوامل سازمانی بیش از عوامل فردی بر تعهد سازمانی کارکنان اثرگذار باشد، لذا مدیران می توانند با تعدیل عوامل اثرگذار بر فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی را ارتقاء دهند.