مقاله بررسی رابطه عوامل شخصیتی، سبکهای اسنادی و سبکهای مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه عوامل شخصیتی، سبکهای اسنادی و سبکهای مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله عوامل شخصیتی
مقاله سبکهای اسنادی
مقاله سبک مقابله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه عوامل شخصیتی، سبک مقابله ای و سبکهای اسنادی با سلامت روانی دانشجویان می باشد. بدین منظور، نمونه ۲۳۸ نفری از جامعه ۱۰ هزار نفری دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد اهر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و جهت اندازه گیری عوامل روانشناختی فوق الذکر از پرسشنامه سبکهای اسنادیASQ ، سبک مقابله ای لازاروس، پنج عاملی NEO و سلامت عمومی GHQ استفاده شد. داده های بدست آمده از طریق آزمون رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ۵۳ درصد از واریانس نمرات سلامت روانی دانشجویان توسط سبک مقابله ای و سبک اسنادی تبیین می شود. بنابراین می توان گفت بین سبک اسنادی و مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.