مقاله بررسی رابطه عوامل انسانی کارآفرینی و عملکرد شغلی مدیران بر اساس مدل کوراتکو از نظر ویژگی های فردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت صنعتی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه عوامل انسانی کارآفرینی و عملکرد شغلی مدیران بر اساس مدل کوراتکو از نظر ویژگی های فردی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله عملکرد شغلی
مقاله ویژگی های فردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاداوود سیدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری محمداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیران جهاد کشاورزی کشور به لحاظ موقعیت و نقش موثری که در سازمان و جامعه دارند، با تقویت ویژگی های فردی کارآفرینی خود، می توانند عملکرد شغلی خود را در راستای رشد اقتصادی، اشتغال زایی و کاهش بیکاری افزایش دهند. هدف این مقاله بررسی رابطه عوامل انسانی کارآفرینی و عملکردشغلی مدیران عالی، میانی و سرپرستی جهاد کشاورزی استان فارس براساس مدل کوراتکو، از نظر ویژگی های فردی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی به منظور تعیین رابطه متغیرهای مستقل و وابسته می باشد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری استفاده گردید. به منظور گردآوری داده ها در این پژوهش، دو نوع پرسشنامه کارآفرینی و عملکرد شغلی تدوین شد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین تمایل به مخاطره آمیزی، تمایل به آزادی عمل، توفیق طلبی، هدف گرایی و کنترل درونی با عملکرد شغلی معنادار بوده است. بنابراین بین تمایل به مخاطره آمیزی، تمایل به آزادی عمل، توفیق طلبی، هدف گرایی و کنترل درونی با عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای کنترل درونی، تمایل به آزادی عمل، هدف گرایی و توفیق طلبی توان پیش بینی عملکرد شغلی را دارا می باشند و بر اساس ضریب بتا، بهترین پیش بینی کننده های عملکرد شغلی، متغیر های کنترل درونی، هدف گرایی، توفیق طلبی و آزادی عمل بوده است.