مقاله بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مساله ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مساله ریاضی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداف پیشرفت
مقاله راهبردهای خودتنظیمی
مقاله حل مساله ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کدیور پروین
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: دستا مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: حل مساله یکی از هدف های مهم آموزشی به شمار می آید و یکی از خواسته های معلمان و والدین، کسب توانایی حل مساله از سوی دانش آموزان می باشد.
هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مساله بود.
روش: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات همبستگی با استفاده از روش های الگوی علی قرار دارد. در این پژوهش از دو پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و مک گیرگور، ۲۰۰۱) و راهبردهای خودتنظیمی (پینتریچ و همکاران، ۱۹۹۱) و یک آزمون ریاضی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تنها، راهبرد انگیزشی اثر مستقیمی بر عملکرد حل مساله داشته و اهداف گرایش به تسلط و گرایش به عملکرد بر هر چهار راهبرد شناختی، فراشناختی، انگیزشی و مدیریت منابع تاثیر مستقیم داشته اند. این اهداف به واسطه راهبرد انگیزشی، تاثیر غیرمستقیمی نیز بر عملکرد حل مساله داشته اند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده با یافته های تعدادی از پژوهش ها همسو و با بعضی از تحقیقات مغایر است؛ نکته حائز اهمیت، مقدار اندک واریانس تبیین شده عملکرد حل مساله است. یکی از عواملی که می تواند در این امر موثر باشد، عدم تاثیر راهبردهای شناختی، فراشناختی و مدیریت منابع بر متغیر حل مساله ریاضی می باشد.