مقاله بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عزت نفس
مقاله خلاقیت
مقاله کارآفرینی
مقاله دانشگاه پیام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: بنی سی پریناز
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادکبریا بهارک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه عزت نفس و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان می باشد. تعداد نمونه برابر ۱۹۰ نفر دانشجو، ۱۰۶ نفر دانشجوی زن و ۸۴ نفر دانشجوی مرد با روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شده بودند. برای تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیفی میانگین و انحراف معیار از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و به شیوه همبستگی انجام شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های عزت نفس کوپر اسمیت (۱۹۶۷)، خلاقیت عابدی (۱۳۷۲) و کارآفرینی روبینسون و همکاران (۱۹۹۱) است. نتایج رگرسیون چند متغییره تاثیر عزت نفس بر کارآفرینی دانشجویان به طورکلی در سطح .۰۵ و در زنان و مردان در سطح .۰۵، خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان به طورکلی در سطح .۰۱ و در زنان و مردان در سطح .۰۱ معنی دار بوده است. هم چنین ضریب همبستگی بین عزت نفس و کارآفرینی، برای کل آزمودنی ها برابر ۰٫۴۲۷ در سطح .۰۱ و در زنان برابر ۰٫۴۸ و مردان برابر ۰٫۴۱۵ در سطح .۰۱ و ضریب همبستگی بین خلاقیت و کارآفرینی، برای کل آزمودنی ها برابر ۰٫۵۶۷ در سطح .۰۱ و در زنان ۰٫۵۲ و در مردان ۰٫۵۸ در سطح .۰۱ معنی دار بوده است.