مقاله بررسی رابطه عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی با تمایل به خرید تفننی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۷۹ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی با تمایل به خرید تفننی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمایل به خرید تفننی
مقاله عزت نفس
مقاله نفوذ اجتماعی
مقاله رضایت از زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نایب زاده شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حکاکی سیدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی بر تمایل به خرید تفننی (بدون برنامه) است. با استفاده از متغیرهای رضایت فرد از زندگی، بعد اطلاعاتی و هنجاری نفوذ اجتماعی و بعد خود دوستی و شایسته دانستن خود در شاخص عزت نفس به عنوان متغیرهای مستقل و بعد شناختی و عاطفی تمایل به خرید تفننی به عنوان متغیر وابسته مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی همبستگی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، خریداران مراکز خرید در شهر تهران می باشد، برای تعیین مراکز خرید از روش نمونه گیری به روش خوشه ای استفاده گردید. در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ، تعداد ۳۹۸ نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری و آزمون های ناپارامتریک انجام شده و جهت تعیین ارتباط و محاسبه همبستگی از آزمون های همبستگی اسپیرمن و کندال استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش در نمونه مورد بررسی نشان می دهد که رابطه معکوس رضایت از زندگی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به تایید نرسیده و عدم وجود رابطه بین رضایت از زندگی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی به تایید رسیده است، بعد هنجاری نفوذ اجتماعی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی نیز رابطه مستقیمی نشان نمی دهد، در حالیکه بر اساس نتایج حاصل از نمونه مورد بررسی تحقیق، ارتباط معکوس بین بعد اطلاعاتی نفوذ اجتماعی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی بدست آمد؛ همچنین رابطه معکوس بین بعد خود دوستی و بعد شایسته دانستن خود از شاخص عزت نفس با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی تایید نشده در حالی که عدم وجود ارتباط بین ابعاد عزت نفس و بعد شناختی تمایل به خرید تفننی مورد تایید قرار گرفته است.