مقاله بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارمندان ناحیه ۱ و ۲ آموزش و پرورش شهر خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارمندان ناحیه ۱ و ۲ آموزش و پرورش شهر خرم آباد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب عشرت آبادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: میرکمالی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی ولی مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان ناحیه ۱ و ۲ آموزش و پرورش شهر خرم آباد انجام گردیده است. روش تحقیق استفاده شده توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان این دو ناحیه بوده است که با روش تصادفی ساده از بین آنها، ۱۶۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های محقق ساخته عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری (همبستگی پیرسون، رگرسیون، تحلیل واریانس یک راهه، تی مستقل) انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبتی در سطح ۰٫۰۱ وجود دارد. هم چنین، یافته های حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که فقط مولفه وفاداری قادر به پیش بینی عدالت سازمانی است. نتایج آزمون تی مستقل نیز آشکار ساخت که بین جنسیت کارمندان تفاوت معناداری وجود دارد و در پایان نتایج تحلیل واریانس یک راهه بین عدالت سازمانی با متغیر دموگرافیکی سطح تحصیلات آشکار ساخت که تفاوت معنی داری بین آنها وجود دارد.