مقاله بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۱۰ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت آموزشی
مقاله فرسودگی تحصیلی
مقاله دانشجویان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرزوقی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در محیط های آموزشی به ویژه دانشگاه ها وجود شرایط عادلانه و رعایت عدالت آموزشی می تواند در روحیه و عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر باشد، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان است.
روش کار: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای، تعداد ۲۱۰ نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه عدالت آموزشی گل پرور (۲۰۱۰) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (۱۹۹۷) بود. که هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هستند.
یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد از عدالت آموزشی در دانشگاه وجود ندارد. همچنین بین دانشجویان زن و مرد از نظر سطح فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. به علاوه یافته ها نشان داد که بهبود عدالت آموزشی موجب کاهش فرسودگی تحصیلی در ابعاد مختلف (خستگی هیجانی، بی علاقه گی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی) می گردد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده بهبود عدالت آموزشی می تواند با کاهش میزان فرسودگی دانشجویان رابطه داشته باشد. بنابراین مسوولان دانشگاه ها باید به ایجاد فرصت های برابر آموزشی توجه داشته باشند.