مقاله بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و اختلال هراس اجتماعی والدین با اختلال هراس اجتماعی نوجوانان مقطع دبیرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و اختلال هراس اجتماعی والدین با اختلال هراس اجتماعی نوجوانان مقطع دبیرستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوه های فرزند پروری
مقاله هراس اجتماعی والدین
مقاله هراس اجتماعی نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم نژاد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفرید علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زهراکار کیانوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و اختلال هراس اجتماعی والدین با اختلال هراس اجتماعی نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله در شهر اهواز بود. نمونه مورد بررسی ۳۸۳ نوجوان (۱۹۶ نفر دختر،۱۸۷ نفر پسر) بودند که باروش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسشنامه اختلال هراس اجتماعی (SPIN). تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین انواع شیوه های فرزندپروری (مستبدانه، سهل گیرانه و مقتدرانه) والدین و هراس اجتماعی نوجوانان رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین هراس اجتماعی والدین با هراس اجتماعی نوجوانان رابطه معنی دار یافت شد.